Baza CV

Informations Thank you for your interest in our offer. Please fill out the form below.
Title
*
Personal information
*
*
*
Języki
*
*
Curriculum Vitae Please upload your CV.
CV
No file selected Accepted file formats are: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maximum file size is 4 MB. *
Upload more files

Administratorem danych pozyskiwanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest FIS - SST Sp. z o.o. Dane w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, a pozostałe dane wskazane na dokumentach aplikacyjnych – na podstawie dobrowolnej zgody kandydata. Zgodę można wycofać poprzez kontakt pod adresem  praca@fis-sst.pl . Brak podania tych dodatkowych danych nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału z procesie rekrutacji.

Dostęp do danych mogą posiadać podmioty świadczące wsparcie organizacyjne czy techniczne podczas rekrutacji – na podstawie umów z Administratorem.

Osoba składająca aplikację  posiada prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Każdy posiada także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu rozstrzygnięcia rekrutacji.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@sst.pl